درباره ما

رسانه زنهار، شهریور ماه سال 1400 آغاز به کار کرد، این رسانه در طول مدت فعالیت خود تلاش کرد رسانه ای صادق برای مردم باشد و خود را در چارچوب گروه ها و جریان های سیاسی تعریف نکند، سال 1400 امتیاز این مجموعه به نام  سیدحسن بلاغی مبین اخذ و به گروه رسانه ای "مهدیسا" اضافه شد. 

رسانه زنهار علیرغم این تغییر مدیریت، روش خود را تغییر نداده و همچنان بر همان رویکرد سابق استوار است.

پایگاه خبری زنهار

صاحب امتیاز: سیدحسن بلاغی مبین

مدیرمسوول وسردبیر: عاطفه میرزا

اعضای تحریریه:

خاطره میرزا

مژده مظلوم تهرانی

آتیه مظلوم تهرانی

علی نوازنی

بتول اکبری

فرید جنت

ابراهیم محمودی

علی قربانی

رحمان دعاخواه

مرتضی عبادیان