2 عامل ابتلا به متداول ترین سرطان زنانه

​در بــین زنــان کشـورهای در حــال توسـعه، سرطان دهانه رحـم از علـل مهـم مـرگ و میـر زنان محسوب می‌شود و بعد از سرطان سـینه، دارای بیشترین فراوانـی اسـت.

2 عامل ابتلا به متداول ترین سرطان زنانه

به گزارش زنهار، دکتر طاهره اشرف گنجویی، رئیس انجمن سرطان های زنان ایران با بیان این مطلب بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان ها به خصوص در جامعه زنان ایران تاکید کرد و گفت: سـرطان دهانـه رحـم، نـه تنهـا شـایعتـرین و مهـمتـرین سرطان در زنان بسیاری از کشورها در حال توسعه است، بلکه به دلیل جوان بودن این افـراد هنگــام مــرگ، اهمیــت اجتمــاعی ایــن بیمــاری برجسته تر می شود. موضوع  غربالگری عمدتا در مورد سرطان دهانه رحم مطرح است، که در بــین زنــان کشــورهای در حــال توســعه، سرطان دهانه رحم از علـل مهـم مـرگ و میـر زنان محسوب می شود و بعد از سرطان سـینه، دارای بیشترین فراوانی اسـت.

گنجویی در مورد اصلی ترین عوامل موثر در ابتلا به سرطان دهانه رحم، بیان کرد: مهمترین عوامل مستعدکننده این بیماری مصرف سیگار و داشتن رفتارهای جنسی پرخطر  است. البته ایـن سـرطان بـه دلیل  داشـتن یـک دوره طـولانی قبـل از تهــاجم، در صورت  وجــود برنامــه غربــالگری و همچنــین وجود درمان مناسب برای ضایعات اولیه، قابـل پیشگیری است.

به گفته این پزشک برنامـه سـازمان یافته غربالگری برای زنان ایرانی می توانـد تـأثیر قابل توجهی در کاهش این بیماری داشته باشد و به عنوان یک ضرورت مطرح است، اما در مورد سرطان جسم رحم غربالگری توصیه نمی شود زیرا در اکثر موارد به صورت  خونریزی غیر طبیعیرحمی تظاهر می کند، بنابراین بیمار معمولا در مراحل اولیه بیماری  به پزشک مراجعه می کند.

 

وی مهمترین عوامل در پیشگیری از سرطان رحم را تغییر سبک زندگی، کاهش اضافه وزن و  انجام ورزش عنوان کرد که در کاهش میزان سرطان جسم رحم و تخمدان هم کاملا مؤثر خواهد بود.

رئیس انجمن سرطان های زنان ایران همچنین با اشاره به برگزاری دهمین کنگره بین المللی سرطان های زنان در روزهای ۳ الی ۵ اسفند در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تاکید کرد: در این کنگره در رابطه با آخرین پیشرفت های علمی مرتبط با سرطان های زنان بحث خواهد شد و اهداف اصلی آن شامل  پیشگیری، درمان و همچنین بهبود کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان زنان است.

    دیدگاه شما