حق مسکن کارگران چقدر شد؟

در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی، وزیر کار عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه درشورای عالی کار مطرح شود.

حق مسکن کارگران چقدر شد؟

به گزارش زنهار، به محض اینکه این پیشنهاد در شورای عالی کار تصویب و پس از آن مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود.

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.

وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار نیاز به تایید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است.

رئیس فراکسیون کارگری گفت: به محض اینکه این پیشنهاد در شورای عالی کار تصویب و پس از آن مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود./ تسنیم

 بررسی حساب و کتاب‌های گیج کنند‌های که در ابلاغیه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ می‌بینیم بر اســاس آیین نامــه حقوق و دســتمزد بخش خصوصی در سال، ۱۴۰۳ حداقل مزد ۳۵ و نیم درصد افزایش پیــدا کرده اســت.

یعنی حداقل دستمزد کارگرانی که به آنها حداقلی بگیر گفته می‌شـود از ۵ میلیــون و ۳۰۸ هــزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تبدیل شــده که البتــه این خالــص رقم دریافتی آنها نخواهد بــود.

از آنجایــی که همــه کارگران حداقلی بگیر نیستند و گروه بزرگتر کارگر‌ها در رده‌های دیگر دستمزدی قرار میگیرند میزان افزایش حقوق آنها هــم اهمیــت دارد. اینطور که شورای عالی کار در نهایت تصمیم گرفــت و بعضــی از نماینده‌های کارگری را هم عصبانی کرد، غیر از حداقلــی بگیر‌ها بقیــه گروه‌های کارگــری باید حداقــل ۲۲ درصد افزایش حقوق داشــته باشند.

این شکاف ۱۳ درصدی بیــن حقوق حداقلی بگیر‌ها و ســایر رده‌های شغلی اگرچه صدای فعالان کارگری را در آورده، اما چندان غیر عادی نیســت. دو ســال پیش که حداقل حقوق کارگران بیشتر از ۵۷ درصد رشد کرد، سایر رده‌های درآمدی ۳۸ درصد رشد دســتمزد داشتند یا در ســال ۹۸وقتی حداقلی بگیر‌ها با رشــد ۳۶ درصدی حقــوق روبه رو شدند، بقیه رده‌های دستمزدی فقط ۱۳ درصد افزایش دستمزد گرفتند.

نماینده‌های کارفرمایی میگویند ســایر رده‌های درآمدی هم قدرت چانه زنی زیادی دارند هم بعضا حقوق‌های بالایی دریافت میکنند پس چندان نیازی به حمایت شورای عالــی کار ندارند امــا نماینده‌های کارگــری میگوینــد کارگرانی که چنــدان حقوق بالاتری نســبت به حداقل نداشــته اند و تعدادشان هم بسیار زیاد است قربانی بزرگ چنین شکافی هستند.

یکی از نکته‌هــای قابل توجه در مورد حقوق کارگران پایه سنوات آنها اســت. در واقــع بــه رقــم حقوق کارگرانی که بیشــتر از یک سال در یک مجموعــه کار کرده انــد پایه سنواتی هم اضافه میشود که برای ســال ۱۴۰۳ بدون تغییــر مانده و روزانه ۷ هزارتومــان یعنی ماهانه نزدیک بــه ۲۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شــده اســت.

همچنین یک میلیــون و ۴۰۰ هزارتومان کمک هزینه خرید خواروبار یا همان بن کارگری هم باید به حقوق کارگران اضافه شود که نسبت به سال گذشته رشد ۲۷ درصدی داشته است. یک ۹۰۰ هزار تومان هم بابت حق مســکن و یک ۵۰۰ هزار تومان هم بابت حق تاهل به کارگــران تعلق میگیرد که هــم کارگران زن و هم کارگران مرد را در بر میگیرد.

به این ترتیب حداقــل حقــوق کارگران متاهل بدون فرزند بــه ۹میلیون و ۸۸۸هزار تومان میرسد و حداقل حقوق کارگران دارای دو و سه فرزند هم به ترتیب ۱۰ میلیون و ۸۹۰ هزارتومــان و ۱۱ میلیــون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.

در نهایت بد نیست یک نگاهی هم به کف و سقف عیدی سال ۱۴۰۳ بیندازیم که در انتهای سال و اواخــر بهمن و اوایل اســفند به دست کارگران میرســد. مبنای عیدی کارگران پایــه حقوق آنها است، اما شورای عالی کار برای آن سقفی هم تعیین میکند تا شکاف زیادی بین عیدی حداقلی بگیر‌ها و بقیه ایجاد نشــود.

بــه این ترتیب حداقل عیدی سال ۱۴۰۳ دو برابر کف پایه حقوق یعنی ۱۴ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان و حداکثر آن، سه برابر حقوق پایه یعنی بالغ بر ۲۱/۵ میلیون خواهد بود.کلیک و کشیدن برای جابجایی

بازنشستگان کارگری ۱۰ میلیون تومان هم نمی‌گیرند!

اقتصاد ایران: حسن ایزدان گفت: با این ارقام، دریافتی بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی به ۱۰ میلیون تومان یعنی یک سوم خط فقر هم نمی‌رسد و این، ناعادلانه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (دوازدهم اردیبهشت) علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت خبر داد و گفت: بازنشسته‌ای که همسر و یک فرزند داشته باشد حداقل حقوقش برای سال جاری بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. برای سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه عدد ثابتی که مطابق روال هر ساله بود افزایش حقوق اعمال خواهد شد. حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان کارگری تهران) با انتقاد از این مصوبه به ایلنا گفت: متاسفانه رقم افزایش مصوب بسیار ناچیز است و کف حقوق تمام بازنشستگان را به ۱۰ میلیون تومان هم نرسانده‌اند. وی با تاکید بر اینکه خواسته بازنشستگان اجرای بی‌تنازل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بود، افزود: آقای سخنگوی دولت! بسیاری از بازنشستگان همسر یا فرزند تحت تکفل ندارند که حق همسر یا حق عائله‌مندی بگیرند، بنابراین دریافتی‌شان ده میلیون تومان هم نمی‌شود. ایزدان اضافه کرد: خانم‌های کارگر در زمان بازنشستگی، حق عائله‌مندی نمی‌گیرند و این در حالیست که بسیاری از آن‌ها سرپرست خانوار و تنها نان‌آور خانواده هستند؛ پس اینها هم حقوق‌شان ۱۰ میلیون تومان نمی‌شود. به گفته وی، با این ارقام ناچیز، دریافتی بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی به ۱۰ میلیون تومان یعنی یک سوم خط فقر هم نمی‌رسد و این، ناعادلانه است. 

    دیدگاه شما
    پربازدیدترین اخبار